Задължителната либерализация за небитовите клиенти от 01.10.2020 г. наложи прекратяването на техните договорни отношения с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД по продажба на електрическа енергия по регулирани цени към 30.09.2020 г. Компанията приключи отчитането на потребената от тези клиенти електроенергия до края на месец септември при условията на сключен договор на регулиран пазар.

За да не възпрепятства процесите по излизане на свободен пазар или преминаване към доставка при условията на типови договори за небитовите клиенти, ЕНЕРГО-ПРО Продажби издаде окончателна фактура в качеството си на краен снабдител със срок за плащане, различен спрямо обичайния досега, както следва:

- Окончателната фактура на небитовите клиенти, които са имали стандартен срок за плащане до 1-во число на месеца, с краен срок за плащане до 27.10.2020 г., вместо 01.11.2020 г;

- Окончателната фактура на небитовите клиенти, които са имали стандартен срок за плащане до 10-о число на месеца, с краен срок за плащане до 27.10.2020 г., вместо 10.11.2020 г.;

Това на практика означава, че част от небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще имат падеж през месец октомври за два отчетни периода. Това е еднократна промяна в отчитането и фактурирането, която е в отговор на изискванията за уреждане на договорните отношения на небитовите клиенти, подлежащи на задължителна либерализация.

Уведомление за променените срокове за плащане на небитовите клиенти за последния месец на регулиран пазар електроснабдителното дружество публикува предварително на своята интернет страница. Промяна в срока за плащане на окончателната фактура не се налага за небитовите клиенти, които са имали стандартен срок за плащане до 15-о число на месеца, или които заплащат задълженията си чрез „Български пощи“ ЕАД и имат стандартен срок за плащане до 25-о число на месеца.

Клиентите, заплащащи задълженията си чрез „Български пощи“ ЕАД, ще получат изравнителна фактура заедно с фактурата си с падеж през ноември.

Част от клиентите, останали към ЕНЕРГО-ПРО Продажби при условията на типов договор, ще получат още една допълнителна фактура в рамките на месец октомври, която включва 1 ден в периода 30.09 – 01.10. Индивидуална проверка може да бъде направена на телефон 0700 800 61 или на имейл: service@energo-pro.bg.

За клиенти, изпитващи финансови затруднения, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД предоставя възможност за разсрочване на задълженията при покриване на съответните критерии. За целта клиентите трябва да се свържат с компанията на телефон 0700 800 61 или да посетят някой от клиентските центрове. Всяко поискано разсрочване на сметка ще бъде разглеждано отделно и ЕНЕРГО-ПРО ще предложи индивидуална схема за изплащане на дължимите суми в зависимост от конкретния случай.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.