ЕНЕРГО-ПРО подпомага малкия бизнес при излизането на свободен пазар

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е в готовност да се включи в задължителната либерализация на всички небитови клиенти от 1 октомври. Търговското дружество от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна работи на територията на цялата страна. Търговските представители на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предлагат индивидуални консултации на представителите на малкия бизнес относно процедурата по излизане на свободния пазар на електроенергия. Предоставят се гъвкави решения и най-подходящите условия за доставка спрямо индивидуалните нужди на клиентите. Фирмите имат възможност да упълномощят търговското дружеството за оформянето на всички необходими документи по процедурата за преминаване на свободния пазар.

До момента над 17 000 компании, излезли на либерализирания пазар в България, са се доверили на опита на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Принципи в практиката на търговското дружество са прозрачните условия, коректните взаимоотношения и надеждност в доставката на електроенергия. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е най-големият доставчик по брой клиенти на либерализирания енергиен пазар в България и е част от международна енергийна група с над 8 000 служители в 5 държави. Компанията разполага и със собствена онлайн платформа за продажба на електроенергия на www.KupiTok.bg. Компанията е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради с богато портфолио от услуги и доказано работещи решения за оптимизиране на енергийните разходи.

На разположение на клиентите за запитване за оферта или допълнителни разяснения са операторите на телефон *6161. На интернет адрес https://energo-pro-energyservices.bg/bg/ е публикувана и подробна информация за промените на пазара на електрическа енергия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.