През последните месеци ЕНЕРГО-ПРО проведе масирана информационна кампания с цел запознаване на клиентите на компанията с процеса по задължително излизане на обектите на малкия бизнес на свободен пазар.

Още през пролетта, по време на срещи на ръководството на ЕНЕРГО-ПРО с местната власт в Североизточна България, бяха обсъдени детайли от предстоящите тогава промени, гласувани по-късно (на 26.06.2020 г.) в Закона за енергетиката. Чрез серия от прессъобщения, детайлна информация и инструкции на своите интернет сайтове енергийната компания запозна засегнатите от задължителната либерализация потребители с всички необходими стъпки за преминаването към доставката на електроенергия при индивидуално договорени условия.

В резултат на засилената информационна кампания за подпомагане на малкия бизнес при реализирането на законовото изискване, от всички около 100 000 обекта на небитови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО към 1 юли 2020 г. на регулиран пазар, към момента 14 на сто (14 000 обекта) или всеки седми обект вече има сключен договор с доставчик на свободния пазар.

Процесът по преминаване на либерализирания пазар продължава активно, като всяка фирма има възможност да направи своя избор на доставчик до 10-о число всеки месец, за да започне доставката на електроенергия от следващия месец. За целта е нужно да са спазени няколко важни изисквания към клиентите: да нямат просрочени задължения към предходния си доставчик; подаването на документите да се извърши от титуляр на партидата, включително и ако е наемател; да може да се предостави списък с всички обекти (клиентски и абонатен номер, Z-номер, наименование и адрес на всеки от обектите).


Промяната в Закона за енергетиката от 26.06.2020 г. предвиди 9-месечен преходен период от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г., по време на който досегашният краен снабдител на регулиран пазар да може да осигурява електроснабдяване чрез одобрения от КЕВР типов договор на небитовите клиенти, подлежащи на задължителната либерализация, но все още неизбрали доставчик.

Този доставчик би могъл да бъде и търговското дружество на ЕНЕРГО-ПРО на свободен пазар, ако клиентът пожелае да сключи договор с него. Преходният период осигурява достатъчно време на клиентите да се запознаят със законовите изисквания преди да предприемат стъпки към реална промяна за участие в свободния пазар с електрическа енергия.

По време на своята информационна кампания за либерализацията ЕНЕРГО-ПРО се стреми да спази законовите изисквания, да подпомогне преминаването към типови договори за бизнес потребителите, които не са избрали доставчик от 01.10.2020 г., както и да улесни преминаването на свободен пазар и чрез разяснения да направи прехода прост и лесен за потребителите, коментира Анжела Тонева, член на УС на ЕНЕРГО-ПРО Варна.

Компанията апелира клиентите да обръщат внимание на всички детайли в предлаганите от различните търговци условия, като проучат техния опит и компетентност, както и способността им да обслужват хиляди на брой клиенти. Нека внимателно прочетат целите договори, които им се предлагат, приложенията към тях, условията за прекратяване, дали има клауза търговецът едностранно да променя условията по договора, включително и цената.

Добре е да се внимава и дали в случаите, когато договорът предвижда автоматично подновяване, е предоставена възможност на клиента да го прекрати по всяко време с едномесечно предизвестие без неустойки. В крайна сметка идеята на либерализацията е клиентите да намерят надежден и лоялен партньор при доставката на електроенергия чрез възможностите за индивидуално договаряне.


ЕНЕРГО-ПРО ще продължи да съдейства за процеса на пълна либерализация на бизнес клиентите, като периодично ще ги информира за края на преходния период, който е до 30.06.2021 г. Подробна информация за изискванията за излизане на небитовите клиенти на свободен пазар, въведени в ЗЕ на 26.06.2020 г., е публикувана на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО. Компанията остава на разположение на своите клиенти за допълнителни разяснения при необходимост чрез всички предлагани канали за комуникация.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.