Центровете за обслужване на ЕНЕРГО-ПРО продължават да работят в условията на частично затваряне на държавата. В помещенията се провежда редовна дезинфекция и се спазват всички противоепидемични мерки.

Отчитайки нарастващата нужда от неприсъствено, онлайн обслужване, ЕНЕРГО-ПРО предлага и поощрява използването на електронни канали за получаване на информация от своите клиенти. В много случаи те успешно заместват необходимостта от посещение на клиентски център на компанията и са за предпочитане с цел ограничаване разпространението на коронавируса.

Една от електронните услуги на ЕНЕРГО-ПРО, която се радва на нарастващ интерес, е проверка и плащане на сметка за електроенергия през сайта на компанията. На началната страница www.energo-pro.bg е активна и игра с награди за допълнително популяризиране на услугата и отпадане на необходимостта от посещаване на офис с цел заплащане на месечната сметка.

ЕНЕРГО-ПРО осигурява и други безкасови начини за плащане на месечните сметки за консумирана електроенергия – по банков път чрез директен дебит, банкомат или с платежно нареждане; по Интернет чрез електронно банкиране през сайта на обслужващата банка или през системата за електронно плащане еРау.bg.

Други предпочитани онлайн услуги за нестопанските потребители са Информационен портал за битови клиенти, достъпен на https://portal.energo-pro-sales.bg/ и Онлайн актуализация на клиентски данни на адрес: https://update.energo-pro.bg/.

Информационният портал им дава възможност да проверяват какъв е бил размерът на месечната им сметка за период от три години назад и да сравняват и анализират в удобен графичен вид потреблението си. За достъп до портала са необходими само номер на фактура от последната година и клиентски номер. Клиентските данни, които могат да бъдат актуализирани, са: телефон, адрес за кореспонденция или имейл.

Сайтът на ЕНЕРГО-ПРО също може да бъде полезен на клиентите с достъп до модули за проверка на график за плащане, график за отчет, дати и часове на планирани прекъсвания, заявление за електронна фактура. На началната страница на електроснабдителното дружество ЕНЕРГО-ПРО Продажби са достъпни отговорите на често задавани въпроси, а в случай на необходимост от допълнителна информация, на разположение на клиентите са имейл service@energo-pro.bg и денонощен телефон 0700 800 61.

Отговорите на мрежови въпроси са публикувани на началната страница на електроразпределителното дружество ЕРП Север, а за контакти клиентите могат да се обръщат към info@erpsever.bg или на денонощен телефон 0700 161 61.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.