През зимните месеци с повишено използване на електроуреди в домакинствата ЕНЕРГО-ПРО напомня някои основни правила за безопасност, свързани с използването им. Непредпазливостта при използването на работещи с електричество уреди би могла да доведе до застрашаващи живота и здравето на хората ситуации. Наред с всички удобства, които електричеството предлага, е важно да отчитаме и опасностите, свързани с него в нашия живот. Ето какви съвети за безопасно използване на електроуредите в дома дават експертите в тази област:

Ремонтът и монтажът на електрически уреди и съоръжения да се извършва само от правоспособни електротехници

Използвайте само изправни и отговарящи на стандарта електроуреди и спазвайте стриктно инструкциите за работа с тях

При изключване на електроуреди, никога не дърпайте кабела, а придържайте с една ръка контакта, след което с другата издърпвайте щепсела. Това правило задължително трябва да се спазва, когато кабелът и щепселът не са капсуловани (излети заедно)

Дръжте електрическите кабели далеч от горещи или омаслени повърхности

В помещения с висока влажност или на открито използвайте влагоустойчиви кабели и електроуреди

Не претоварвайте електрическата мрежа с включване на прекалено много уреди едновременно

Не използвайте дефектни кабели, щепсели, контакти, за да избегнете риска от попадане под напрежение при докосването им. Подмяната или ремонтът им да се извършват само от квалифицирани електротехници

Не използвайте и носете своевременно на ремонт дефектни електрически уреди. Не се опитвайте да ги ремонтирате сами

Изключвайте уредите от електрическата мрежа преди да ги почистите

Не покривайте електрически уреди, използващи вентилатори за отопление. Не сушете дрехи върху тях

Когато се налага почистване на водосъдържателя или да бъде извършен ремонт на електрическата част на бойлера, първо прекъснете електрическото захранване към него

Не използвате електроуреди в мокри помещения. Ако например включен електроуред падне в съд с вода, изключете напрежението преди да посегнете да го вземете. Не включвайте електроуреди в контакта с мокри ръце

Не оставяйте открити електроуреди – котлони, скари – да работят без наблюдение. Изключвайте ги, когато си лягате или излизате от къщи. По този начин не само ще сте в безопасност, но и ще спестите пари

Основните електрически уреди – сушилни, хладилници, печки, климатици, бойлери и др. – трябва да бъдат включени директно в контакта. Не използвайте удължители за захранването на подобни уреди

Обезопасете помещенията, които се използват от деца – поставете предпазители за контакти и отстранете кабелите от местата за игра

Не поставяйте електроуредите на места, от които лесно могат да паднат или да бъдат съборени и да предизвикат пожар

Електрическите табла е необходимо да се поддържат в техническа изправност и да са винаги заключени. Повредените предпазители, прекъсвачи, кабели да се сменят веднага със стандартни

За защита от опасни напрежения, които могат да се явят в нетоководещите метални части на електрическите уреди, те трябва да бъдат добре заземени и занулени

Поддържайте електрическата инсталация у дома занулена и заземена.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.