Чешката енергийна група Енерго-Про успешно премина необходимите тестове и получи разрешение да стартира експлоатацията на две новоизградени водноелектрически централи в Турция – Каракурт и Алпаслан 2. И двете електроцентрали вече са свързани към мрежата и започна търговската им експлоатация.

Това е най-голямата чешка инвестиция в хидроенергетиката от ноември 1989 г. насам.

Новият язовир с ВЕЦ Каракурт се намира в басейна на река Арас. В електроцентралата ще бъдат инсталирани 3 турбини на Френсис с обща инсталирана мощност 99,5 MW. Първата вече е инсталирана, докато другите два блока ще бъдат пуснати през ноември и декември. Водната площ на язовира ще бъде 14 km2, а язовирът със земно запълване с асфалтово ядро ще достигне височина 137 метра. За изграждането на язовира Енерго-Про използва 6,4 милиона кубически метра изкопана скала, което представлява 360 000 натоварени камиона. Впоследствие за асфалтовата сърцевина бяха използвани общо 30 500 кубически метра асфалтова смес.

Още по-голям и впечатляващ нов язовир с изградения на него ВЕЦ Алпаслан 2 се намира на река Мурат. Във водноелектрическата централа ще бъдат инсталирани 4 турбини на Френсис с обща инсталирана мощност 280 MW. Монтиран е първият блок, а останалите три ще бъдат пуснати през декември и февруари. Водната площ на язовира е 55 km2. Енерго-Про започна изграждането на язовира през септември 2018 г. и го завърши в рамките на две години. Обемът на тялото на язовира е 9,05 милиона кубически метра. Строителните работи се извършваха 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, като в строителството участваха до 1900 работници.

Общият размер на инвестицията в двете нови водноелектрически централи с язовири надхвърля 800 милиона щатски долара.

В момента водноелектрическите централи са най-важният източник на енергия с ниски емисии и възобновяеми източници. Те доставят почти 17% от електричеството в света и около 70% от възобновяемата електроенергия. Енерго-Про е най-голямата чешка компания, инвестираща в хидроенергия от повече от 25 години. След свързването на двете нови турски електроцентрали, компанията ще експлоатира общо 38 водноелектрически централи в 4 държави по света.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.