Севлиевската фирма "Гидекс" ООД вече покрива част от своето енергийно потребление с енергия, произведена от слънце. Съоръжението с инсталирана мощност 29,7 kWp е изградено върху двускатния близо 360 кв. метра покрив на цеха за металообработване на Гидекс в град Севлиево.

Състои се от 108 броя поликристални модула и 30 киловатов трифазен инвертор, снабден със защита от пренапрежения и мълнии. Производствената гаранция на всички конструктивни елементи ще осигурява дългогодишната им безпроблемна работа и спокойствие на фирмата собственик.

ФЕЦ-ът ще произвежда приблизително 34 MWh електроенергия на годишна база, като плановете на компанията са след покриване на собствените нужди, излишното количество да бъде продавано на крайния снабдител въз основа на сключен за целта договор.

"Гидекс" ООД е добре позната в металообработващия бранш с 15 годишния си опит в термичната и химико-термичната обработка на стомана и детайли от стомана. През 2017 г. компанията внедрява линия за вакуумно импрегниране на отливки и детайли от метал, с което се превръща в незаменим партньор за автомобилостроенето, производството на съоръжения за преработка и производство на храни, както и при детайли за петролната индустрия.

Решението на "Гидекс" ООД да реализира енергийно ефективен проект е продиктувано както от икономическа целесъобразност, така и от отговорност към опазването на природата.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители.

Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.