„Тандем-Попово" е предприятие за добив и преработка на червени меса и за енергийните цели на своята дейност по производство на месни продукти се довери на опита на ЕНЕРГО-ПРО за проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Компанията е дългогодишен клиент на енергийния търговец, като през последните три години закупува 100 % зелена енергия за обезпечаване на своето производство. През тази година собственикът на марката месни продукти Mийт Революшън затвърди последователната си политика за разумно и устойчиво потребление на енергийни ресурси, като потърси експертите по енергийна ефективност в ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

С тяхно съдействие беше изградена и пусната в експлоатация собствена за предприятието електроцентрала за производство на енергия от слънце с пикова мощност 199,8 kWp.

Изградената система се намира в село Дриново, община Попово, където е разположена производствената база на фирмата. Електроцентралата разполага с 444 фотоволтаични монокристални модула и 4 трифазни соларни инвертора.

Модулите са монтирани върху скатен покрив чрез носеща алуминиева конструкция със захващане към покривната ламарина. Генерираната във ФЕЦ енергия е предназначена за собствено потребление при производствената дейност на Тандем-Попово, а излишното количество ще се продава в мрежата.

С оглед динамиката на пазара на електроенергия и високите борсови цени ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги разшири обхвата на своята дейност, за да отговори на нарастващия интерес към изграждането на фотоволтаични електроцентрали за свои клиенти.

В последните три години компанията формира собствени екипи от професионалисти и към днешна дата предлага самостоятелно изграждане на ФЕЦ „до ключ". До днес повече от 80 компании се довериха на енергийния търговец за проектиране и завършване до ключ на техни соларни централи.

Интересът към реализация на ВЕИ проекти у нас ще продължи да бележи ръст и през следващите години, а с натрупания до момента опит ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ще затвърди своята позиция на надежден партньор, гарантиращ високоефективното функциониране на завършените от него фотоволтаични системи.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.