ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предоставя на всички бизнес клиенти в България, които следва да излязат на свободния пазар на електрическа енергия, лесен и достъпен начин да подадат заявка за получаване на индивидуална оферта за доставка, съобразена с особеностите на техния бизнес. Новата форма за попълване е публикувана онлайн на адрес portal.eproes.bg/offer.

Страницата за заявки е налична и през началната страница на www.kupitok.bg - първата у нас онлайн платформа за сключване на договор за доставка на електрическа енергия, създадена през 2016 година. Формата е максимално опростена за удобство на клиентите. Изисква попълването на минимум количество данни и е достъпна за всеки потребител независимо в коя точка на страната се намира.

Освен за получаването на оферта за доставка на електрическа енергия, чрез заявката бизнес клиентите могат да потърсят допълнителна консултация относно предстоящата либерализация на енергийния пазар от 1 октомври 2020 година.

След постъпило заявление представител на ЕПРЕУ се свързва с клиента по телефона, за да го консултира и да предложи подходящ продукт, като същевременно му разяснява условията по договорите, разликите между тях, стъпките по регистрация на пазара и всяка друга търговска информация, която е важна и представлява интерес за него.

Съобразно данните, предоставени от клиента при попълване на формата и по време на телефонния разговор, той може да заяви да му бъде изготвена и персонализирана оферта, с подобрени условия спрямо стандартните продукти, достъпни от сайта и съобразена с предпочитанията му и спецификата на неговата дейност.

Седмица след пускането на новата онлайн услуга стотици представители на бизнеса у нас са отправили своите запитвания към компанията. Заявки са постъпили от фирми с разнообразна сфера на дейност – търговия, счетоводство, фризьорски услуги, ресторантьорство и хотелиерство, земеделие, култура, транспорт и логистика и др.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.