За да водим ефективна борба с организираната престъпност, е важно да ускорим промените в законодателството за борба с изпирането на пари и за конфискацията на незаконно придобитото имущество. Тази позиция изрази пред колегите си от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев. Повод за изказването му на провелото се заседание бе представената от Европейската комисия Стратегия за борба с организираната престъпност.

„Споделям мнението, че трябва да се предвидят необходимите финансови ресурси, така че да се използва пълния потенциал на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT)”, коментира Радев. Структурата, която от 2010 г. насам обединява съответните европейски и национални органи, има за цел установяването на приоритетни заплахи от престъпност и предприемането на общи действия за борба с тях. Като отчете ролята на съвместните усилия за противодействие на организираната престъпност, българският евродепутат изтъкна, че те изискват добра комуникация и обмен на информация между държавите-членки.

Според Емил Радев, въпреки постигнатия през годините напредък, страните в ЕС се нуждаят от обща стратегия за борба с организираната престъпност, за да отговорят на новите предизвикателства. „Заплахите остават сериозни, тъй като организираните престъпни групи бързо адаптират начините си на действие към съвременните реалности и използвайки новите технологии, непрекъснато развиват възможностите си да извличат незаконни печалби”, мотивира се евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ.

По думите му предложението да се направи оценка на съществуващото законодателство за борба с корупцията също е стъпка в правилната посока. Той обаче изрази съжаление, че това ще стане чак през 2022 г., тъй като ще се отрази и на изготвянето на европейска стратегия за борба с корупцията, за което Емил Радев отдавна настоява.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.