За общи действия на европейско ниво в областта на дружественото право се обяви евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев. Позицията му бе изказана в рамките на провелата се в правната комисия на ЕП дискусия относно подкрепата за устойчивото корпоративно управление.

По време на заседанието евродепутатите проведоха и размяна на мнения с комисаря по правосъдието Дидие Рейндерс, като във фокуса на обсъждането бе представеното от Европейската комисия проучване за най-добрите начини, по които да се регулира корпоративната отчетност на директорите и устойчивото корпоративно управление на ниво Европейски съюз.

„Днес постигането на икономически резултати се обвързва с цели, които все още са по-нетрадиционни за предприятията: борбата с климатичните промени, преодоляването на социални проблеми и устойчивото развитие като цяло”, изтъкна Емил Радев.

По думите му това са тенденции, за които стъпка по стъпка трябва да се изгради нова бизнес култура, залагайки посока на устойчивото корпоративно управление и на създаването на добавена стойност за компаниите.

„В една все по-динамична среда съветите на директори и надзорните съвети трябва да зачитат правата на акционерите и на заинтересованите лица чрез успешни инвестиции, но и да допринасят за устойчивото развитие”, отчете Емил Радев.

Според него необходимостта от гъвкавост на различните национални регулаторни рамки е важна част от балансирания подход, който трябва да се намери в ЕС.

„Връзката инвестиции – корпоративно управление е безспорна и е не по-малко значима за целите на устойчивото развитие и битката с климатичните промени”, смята евродепутатът.

В дискусията с комисаря по правосъдието относно предстоящите инициативи на ЕК Емил Радев акцентира върху предложението за общоевропейска формулировка на задълженията на директорите и интересите на компаниите, което и според Дидие Рейндерс е част от съпътстващи мерки за насърчаване на устойчивото корпоративно управление.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.