Европейската комисия трябва незабавно да приеме делегиран акт, за да гарантира пълна визова реципрочност между ЕС и САЩ. В противен случай Европейският парламент има всички основания да заведе дело за неизпълнение срещу ЕК и да защити интересите на своите граждани.

Това коментира евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев, като изтъкна, че съществуващият двоен стандарт засяга 31 милиона европейци – граждани на България, Кипър, Румъния и Хърватия. За тях все още е необходима виза за влизане в САЩ, докато всички останали граждани на ЕС са освободени от това изискване за краткосрочно пребиваване. Гражданите на САЩ пък могат да посещават ЕС без визови ограничения.

В отговор на липсата на визова реципрочност на 22 октомври миналата година евродепутатите за пореден път призоваха ЕК да защити интересите на гражданите на четирите държави в ЕС, като предприеме действия за временно преустановяване на възможността американски граждани да влизат в Европа без визи. Резолюцията бе приета с голямо мнозинство в пленарната зала, след като няколко месеца по-рано в подкрепа на делегирания акт и отново с мнозинство гласува и ресорната Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП.

Емил Радев, който е зам.-председател на комисията, инициирала резолюцията, отбеляза, че докато се чака развръзка по въпроса, са се сменили три американски администрации и два състава на ЕК. „Какво би направила Европейската комисия, ако в продължение на пет години държава-членка не изпълнява задълженията си по договорите? Отговорът е повече от ясен – досега щеше да е завела дело с цел да санкционира съответната държава“, категоричен бе българският евродепутат.

Според него е недопустимо Комисията, която като пазител на договорите налага санкции на страните от ЕС, сама да не изпълнява своите задължения, произтичащи от европейското законодателство.

Именно липсата на действия от страна на ЕК е основание, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1806, Европейският парламент да заведе дело за неизпълнение срещу Европейската комисия пред Съда на ЕС. В тази посока е и препоръката, дадена от координаторите в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, а вчера приета и от Комисията по правни въпроси на Европейския парламент.

Ако делото бъде заведено, ЕК ще се окаже задължена да представи съответния делегиран акт относно временното налагане на визов режим за граждани на трети държави, които не са отменили визите за определени страни от ЕС. Така на практика, ако не се премахнат визите за гражданите на България, Кипър, Румъния и Хърватия, като пропорционална мярка ще се въведат визи за американските граждани, желаещи да пътуват до Европа.

Темата за визовата реципрочност беше повдигната още през 2016 г., когато Европейският парламент категорично призова ЕК да приеме делегиран акт, а впоследствие призивът намери отражение и в резолюция, гласувана в началото на 2017 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.