Нов силов трансформатор от последно поколение с тегло 85 тона предстои да бъде монтиран от Електроразпределение Север в подстанция Чайка в град Варна, съобщиха от ведомството. Той беше доставен със специализирана техника за превоз през изминалия уикенд. Новото съоръжение е произведено през тази година в завода на SGB Smith International GmbH – Румъния. В края на месеца същият модел трансформатор ще бъде транспортиран и монтиран и в подстанция Варна Изток отново в морския град. С подмяната на двете съоръжения ще се подобри електрозахранването на над 65 000 клиенти в централната част на Варна, както и в кварталите Чайка, Салтанат, Левски, Изгрев и Цветен квартал.
Поддържането на досега използваните трансформатори коства много усилия и разходи, което ги прави по-слабо ефективни. Новите съоръжения имат редица предимства със своите технически параметри. Номиналната им мощност е 40/50 MVA (мегаволтампера), генерират три пъти по-малки загуби и гарантират висока степен на сигурност на електрозахранване на потребителите.
Монтажът на двата трансформатора освен че ще подобри качеството и сигурността на електрозахранване на потребителите, ще позволи присъединяване на нови обекти към електроразпределителната мрежа в районите, които се захранват от двете подстанции. В същото време ще се създадат условия за развитие на мрежата средно напрежение и пренасочване на мощности за новоприсъединени клиенти в кварталите Бриз, Траката и Виница.
Общата инвестиция в модерните съоръжения е 2,4 милиона лева, като се очаква те да бъдат въведени в експлоатация до средата на месец август 2021 година.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.