Електронната платформа за прием на първокласници в общинските училища във Варна за учебната 2021/2022 година ще бъде активна от 10 ч. на 01.06.2021 г., съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна.

За предстоящата учебна година в 37-те общински училища са обявени общо 2949 свободни места. В заявлението родителите подреждат в поредност от 1 до 10 желаните училища. Системата класира по ред на желанието, като за всяко училище с предимство са децата с адрес в района на училището, съобщава "Live.Varna.bg".

Срокът за кандидатстване, в който могат да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием, е 23:59 ч. на 07.06.2021 г. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 10 юни до 17 ч.

На електронната платформа са публикувани Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна (в рубриката Наредби), График на дейностите за прием в първи клас, информация за общинските училища с прием в първи клас, разпределени по административни райони, информация за адресите, включени в прилежащия район на всяко училище (рубриката Райони) и за обявените от училището свободни места, както и други касаещи приема уточнения.

По възникнали въпроси или неясноти родителите може да се свързват с експерти от общинската дирекция „Образование и младежки дейности“ на тел. 052/ 820 267 и 052/ 820 187.

Електронната система е на адрес: https://school.uslugi.io/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.