В селата Равна гора и Константиново остатъчният свободен хлор в питейната вода е близо 3 пъти над допустимата норма. Това съобщиха експертите от РЗИ - Варна.

От седмичния бюлетин на тази институция (01.10.2021г. – 07.10.2021), за проучванията и направените проверки във Варна и областта, става ясно, че във водата на с. Засмяно количеството на нитратите също е над нормата.

РЗИ-Варна препоръчва питейната вода с наднормено съдържание на нитрати да не се ползва за пиене и приготвяне на храна от следните уязвими групи: бременни жени, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и панкреаса.

Кметовете на общини следва да уведомят по подходящ начин консуматорите и общопрактикуващите лекари за превишените максимални стойности на нитрати в питейната вода.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.