Експерти от Министерството на здравеопазването ще извършат проверка на мястото на трагичния инцидент в близост до болница "Св. Иван Рилски", при който 16-годишно дете от София почина вследствие на токов удар, съобщават от ведомството.

Комисията, определена от здравния министър проф. Костадин Ангелов, трябва да установи обстоятелствата за инцидента и да изготви доклад до края на днешния ден.

Изпратено е и писмо до д-р Антон Петков, изпълнителен директор на болница "Св. Иван Рилски", с което се изисква, също в рамките на днешния ден, от лечебното заведение да предоставят цялата известна им информация по случая, съобщават от здравното министерство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.