Седмото издание на международната конференция, с участието на представители на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от България и Румъния се провежда в курортен комплекс „Албена“ от 6 до 8 октомври. Форумът е продължение на започналата на 5 октомври в Ефорие норд, Констанца, Румъния, международна конференция, на която специалисти и експерти от двете страни обсъждат подхода ВОМР.
Снощи, при официалното откриване на срещата в нашата страна, министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева съобщи, че 10 % от бюджета на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в новия програмен период ще бъдат отделени за прилагането на подхода ЛИДЕР. Тя уточни, че решението за това е взето вследствие на изготвения SWOT анализ за селските райони, част от подготовката на Стратегическия план на страната ни за новата ОСП.

По време на конференцията с видео обръщение се включи и Адриан-Нечита Орос, министър на земеделието и развитието на селските райони на Румъния.

Сред основните теми, които обсъждат експертите в черноморския ни курорт, са свързани с политиката за подкрепа на иновациите и дигитализацията в селските райони на ЕС, интегрирани териториални инвестиции за многосекторно развитие на местните общности и тяхното взаимодействие, подхода ВОМР в периода 2021 - 2027 и др.

От своя страна Стефан Спасов от земеделското министерство отговарящ за прилагането на подхода Лидер съобщи, че в престижната проява се включват и министерства от страните членки на ЕС, Местни инициативни групи и разплащателни агенции. Тук експертите обменят опит и ноу-хау при прилагането на подхода. Тази година проявата се осъществява за първи път между България и Румъния.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.