Икономическият и социален съвет (ИСС) смята, че годишният растеж на БВП трябва да е не по-малко от 5%, а не около 4%, както и предвидено сега.

Необходимостта от постигане на по-амбициозни цели за следващия програмен период беше основна тема на инициира от ИСС дискусия, участие в която взеха служебния вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министри и представители на управляващи органи по програмите.

Зорница Русинова, председател на ИСС, подчерта, че основната цел на становището на тема "Споразумението за партньорство и програмите към него за периода 2021 -2027 г." е да предложи постигане на по-добър ефект от инвестициите за икономическото и социалното развитие на България през следващите седем години.

"Съвета приема своите актове с консенсус между работодатели, синдикати и други граждански организации" и допълни, че този характер на съгласие е особено ценен за управляващите.

Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви по време на срещата, че диалогът и партньорството с гражданските организации помага на служебното правителство да работи за подобряване на икономиката и стандарта на живот в България, затова приема голяма част от препоръките в становището.

Той акцентира върху необходимостта да се търси разумен баланс между безвъзмездното финансиране и използването на финансови инструменти в процеса на възстановяване на производствените предприятия.

Вицепремиерът оцени високо позицията на ИСС за прилагане на принципа на допълняемост на различните програми и подкрепи настояването на ИСС за пълна прозрачност и широки дискусии, които да информират обществеността както за структурирането на програмите, така и при изпълнението им.

Акцент на срещата беше и предложението на ИСС безвъзмездното финансиране да не бъде намалявано за сметка на увеличение на обема на финансовите инструменти.

Постигнато беше съгласие да се пристъпи към обсъждане на ново райониране в България, което да даде възможност за по-справедлив достъп до финансиране на Югозападния и на Северозападния район в следващия програмен период. ИСС постави въпроса и за добавяне на регионите Сливен, Ямбол и Хасково към районите, които имат право на подкрепа в прехода към зелена икономика.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.