Безплатен достъп за консултация по трудовоправни въпроси предоставя дигиталната платформа на КНСБ www.mywork.bg . Над 6 хил. човека са били консултирани от експертите на платформата, откакто тя заработи преди месец и половина. Открояват се запитванията за това, дали работодател може да задължи работниците си да се ваксинират. Това сподели д-р Тодор Капитанов, основател на платформата и водещ експерт по трудово право в България:

Не са рядкост случаите, в които работещите са подложени на меко казано некоректно поведение от страна както на ръководителите си, така и на други колеги на работно място относно индивидуалното решение на всеки да се ваксинира, или не. Става въпрос не само за натиск чрез заплахи за недопускане до работа, намаляване на доходи, лишаване от придобивки в работата, а дори и за подмятания, разни намеци и пр. за действие в едната или другата посока. Това коментира Капитанов.

При всички случаи сигнали могат да се подават и до териториалната дирекция „Инспекция по труда“, придружен с подробна информация по случая. Техните процедури същи гарантират анонимността на подателя, каза още експертът.

Най-често сигнали са подавани от София, Пловдив, Варна, Смолян и Бургас, но също и от българи, работещи в чужбина , в САЩ, Германия, Великобритания и Австрия.

Въпроси от постъпване на работа, бременност, майчинство, болнични, евентуално уволнение, обезщетения до пенсиониране.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.