Държавите от ЕС ще преценяват тежестта на отговорността за предстоящата ваксинация срещу Ковид-19. Това уточниха днес говорители на Европейската комисия в отговори на въпроси, свързани с преговорите й с производители на ваксини.

Те посочиха, че някои държави от ЕС могат да решат да освободят от отговорност производителите при сключването на бъдещите двустранни споразумения за доставка. По техните думи ЕК води поверителни търговски преговори за доставeни количества и цена на ваксините.

Когато преговорите завършат със сключването на предварително рамково споразумение, държавите от ЕС получават възможността да се снабдят с ваксини при вече договорените условия. Производителите на ваксини ще работят по правилата на ЕС за безопасност на стоките, допълниха говорителите.

По техните думи съобщаването на цените, залегнали в предварителните споразумения, е против обществения интерес и ще затрудни допълнително откритите и бъдещите преговори с други производители. Говорителите отбелязаха, че ЕК има екипи по търговски преговори с богат световен опит.

Според тях е закономерно част от европейските средства, инвестирани в търсенето на ваксина, да не са достигнали до успешен производител. Говорителите добавиха, че преговори се водят само с обещаващи производители, които имат и възможност за масово бързо производство на доказано успешна ваксина, съобщава БТА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.