Европейската комисия отправи предложение да се гарантират координацията и ясното съобщаване на всички мерки, предприемани от държавите членки в ЕС при ограничаване свободното движение поради пандемията от коронавирус.

В предложението, изпратено и до медиите, се посочват четири основни области, в които държавите членки следва да работят в по-тясно сътрудничество:

Общи критерии и прагове при вземане на решения за въвеждане на ограничения за пътуване от страна на държавите членки;

Използване на карта, представяща общите критерии чрез одобрено съвместно цветово кодиране;

Обща рамка за мерките, прилагани по отношение на пътниците от райони с висок риск;

Ясна и навременна информация за обществеността относно всички ограничения.

Според ЕК в момента има големи разлики между националните критерии за въвеждане на мерки, с които се ограничава свободното движение в Европейския съюз. Затова Комисията предлага всяка държава членка да взема под внимание следните критерии, когато въвежда ограничителни мерки: общ брой на новите случаи на COVID-19 на 100 000 души, за които е съобщено в даден район за период от 14 дни процент на положителните тестове от всички тестове за COVID-19, направени в даден район за период от 7 дни брой на направените тестове за COVID-19 на 100 000 души в даден район за период от 7 дни.

Държавите членки следва всяка седмица да предоставят тези данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Освен това държавите трябва да предоставят тези данни на регионално ниво, за да може мерките да се насочват към тези региони, за които са абсолютно необходими. Ако в дадена държава членка се правят повече от 250 теста на 100 000 души,

Комисията предлага страните членки да не ограничават свободното движение на хората, пътуващи от тази държава членка, когато: общият брой на новите случаи на COVID-19, за които е съобщено в даден район, се равнява на по-малко от 50 случая на 100 000 души за период от 14 дни ИЛИ процентът на положителните тестове от всички тестове за COVID-19, направени в даден район, е под 3%.

Комисията предлага, въз основа на предоставяните от държавите членки данни, Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията да публикува карта на държавите от ЕС и ЕИП, която ще се актуализира ежеседмично. При изготвянето на картата ще се използва общо цветово кодиране в помощ на държавите членки и пътниците.

ЕК настоява за следното: зелен цвят за районите, където общият брой на новите случаи на COVID-19, за които е съобщено за период от 14 дни, е под 25, И процентът на положителните тестове от всички тестове за COVID-19 е под 3%; оранжев цвят за районите, където общият брой на новите случаи на COVID-19, за които е съобщено за период от 14 дни, е под 50,

Но процентът на положителните тестове от всички тестове за COVID-19 е 3% или по-висок,

Или общият брой на новите случаи на COVID-19, за които е съобщено, е между 25 и 150, НО процентът на положителните тестове от всички тестове за COVID-19 е под 3%; червен цвят за районите, където общият брой на новите случаи на COVID-19, за които е съобщено за период от 14 дни, е над 50, И процентът на положителните тестове от всички тестове за COVID-19 е 3% или по-висок, ИЛИ общият брой на новите случаи на COVID-19, за които е съобщено за период от 14 дни, е над 150 на 100 000 души; сив цвят, ако няма достатъчно информация за оценка по критериите, предложени от Комисията, ИЛИ броят на направените тестове за COVID-19 на 100 000 души е под 250.

Европейската комисия предлага държавите членки да използват общ подход по отношение на пътниците, идващи от зони „с висок риск“.

Държавите от ЕС не трябва да отказват влизането на хора, идващи от други държави членки, категорични са от Брюксел. Страните от общността, които въвеждат ограничения за свободното движение въз основа на своите собствени процедури за вземане на решения, могат да изискват: лицата, които пристигат от район, класифициран като „червен“ или „сив“, да се подложат на 14-дневна карантина или да си направят тест за COVID-19 след пристигането си, като тестването за COVID-19 е предпочитаният вариант.

Когато това е оправдано, държавите членки могат да отправят препоръка лицата, които идват от район, класифициран като „оранжев“, поне да си направят тест за COVID-19 преди отпътуване или при пристигане. Държавите членки могат да изискват от лицата, идващи от „червен“, „оранжев“ или „сив“ район, особено от пристигащите със самолет, да предоставят формуляри за локализиране на пътници в съответствие с изискванията за защита на данните.

От пътниците с ключови функции или нужди от първостепенно значение — например работници, упражняващи критични професии, погранични и командировани работници, студенти или журналисти, изпълняващи задълженията си — не трябва да се изисква подлагане на карантина.

Ясна и навременна информация за обществеността Комисията предлага държавите от ЕС да предоставят на останалите държави членки и на Комисията ежеседмична информация за предстоящи въвеждания или премахвания на ограничения за пътуване. За промените следва да се съобщава една седмица преди влизането им в сила, съобщи "Investor,bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.