По повод 86 години от създаването на Мавзолея на полско-унгарския крал Владислав III Ягелончик на 4 август (сряда) от 11.00 часа в Парк-музей на бойната дружба – 1444 г. „Владислав Варненчик“, филиал на Националния военноисторически музей, официално ще бъде представено първото в историята на Парк-музея двуезично (на български и английски език) издание „Битката при Варна. Истории за паметта“. Каталогът е подготвен от директора на Национален военноисторически музей доц. д-р Соня Пенкова и директора на Парк-музей „Владислав Варненчик д-р Невян Митев.

 

Съдържанието на изданието е разделено тематично на две части. Първата включва текстовете „Паметни знаци за Варненската битка“ (доц. д-р С. Пенкова) и „Походите на Владислав Варненчик (1443 – 1444 )“ (д-р Н. Митев), които разказват за ключовите за Европа събития от 40-те години на XV век, чийто силен отзвук през вековете намира израз в изграждането на Парк-музей „Владислав Варненчик“. Втората част на този рядък книжен образец е обособена в 8 тематични раздела, в които са представени най-ценните експонати, които Парк-музеят съхранява – характерни образци на въоръжението и снаряжението, монети и други находки, картини, скулптури, различни предмети, свързани със сражението при Варна от 10 ноември 1444 г. и с откриването на Мавзолея на крал Владислав III Ягелончик, разположен на територията на Музея.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.