„Заедно за чисти общи места” – под това мото през почивните дни във Варна ще се проведат две инициативи за подобряване на градската среда, опазване и поддържане на местата, където се събират млади хора. Инициатори са варненската фондация "Гея", които по този начин поставят пред обществото проблемите с отпадъците и предлагат начини за разрешаването им.

В рамките на проекта им тази събота от 10.00 часа те ще почистят игрището и междублоковото пространство до бл. №10 в кв. Владиславово. Ще засадят и цветя в градинките до блока.

В неделя от 11.00 часа пред Аквариума в Морската градина ще рисуват графити на конкретно място, с което искат да популяризират графитите като изкуство и да акцентират, че рисуването им трябва да бъде на определени места, за да бъде и въздействието им по-силно, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.