Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна, 27-годишната Марина Томова и 23-годишния Томас Генчев, които се признаха за виновни, че са ползвали чужди банкови карти.
На 11 и 12 ноември 2019 г. при условията на продължаващо престъпление в съучастие без съгласието на титулярите двамата са извършили 24 плащания в различни търговски обекти на обща стойност 740,22 лева.

Марина и Томас са ползвали неправомерно банковите карти на двама мъже. Пред съда те заявиха, че са съгласни с постигнатото споразумение, подписали са го доброволно и са наясно, че то представлява влязла в сила присъда и не може да се обжалва.

След като разгледа внесеното споразумение, Варненският окръжен съд прецени, че същото не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

Марина Томова и Томас Генчев приеха всеки от тях да търпи наказание 2 години „лишаване от свобода“ с 3 г. изпитателен срок и глоба до двойния размер на получената сума - 1480 лева.

Възпитателните грижи през изпитателния срок се възлагат на I РУ на ОД на МВР – Варна.
Двамата са възстановили изтеглените суми на пострадалите. Постановеният съдебен акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.