Двама нови общински съветници положиха клетва преди началото на 18-то заседание на местния парламент във Варна. Емил Бояджийски от листата на „Демократична България – Обединение“ заема мястото на Стела Николова, избрана за депутат в 45-то Народно събрание.

Другото ново попълнение е Николай Почеканов от ПП „Воля“. Той заменя Светослав Чорбаджиев, който поиска да му бъдат прекратени пълномощията като общински съветник.

И двамата са първи мандат в местния парламент.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.