От Областната дирекция на МВР - Варна съобщиха, че са започнати досъдебни производства срещу 49-годишен мъж от гр. Долни чифлик и срещу 26-годишен мъж от с. Въглен.

След като при извършени проверки на 04.03. 2021 г., за спазването на карантинните мерки, наложени на лицата от РЗИ, е установено, че те не се спазват, а лицата отсъстват от посочените за контакт адреси.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.