От ОД на МВР - Варна съобщиха, че са образувани досъдебни производства срещу 22-годишен мъж от гр. Провадия и срещу 44-годишен мъж от с. Черковна, общ. Провадия.

Оказало се, че на 16.02.2021 г., при извършени проверки за спазването на карантинните мерки, наложени на лицата от РЗИ, те не се спазват и съответно отсъстват от посочените адреси.

Преписка е образувана и срещу 36-годишен мъж от гр. Долни чифлик, за който също са установени данни, че не е спазил карантинни мерки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.