Комплексът за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ отбеляза днес 75 години от основаването си. По повод празника бе организирано тържество за потребителите на социалната услуга, гости на което бяха зам.-кметът Коста Базитов и директорът на дирекция „Социални дейности“ към Община Варна Таня Василева.

„От името на кмета на община Варна Ви поздравявам по случай годишнината и Ви желая да бъдете здрави и да чувствате подкрепата, която имате от нас. Винаги идвам тук с голямо удоволствие и радост, защото имам потребност да се срещам с хора, чиито жизнен път е минал в труд и себеотдаване“, заяви Коста Базитов.

Той поднесе и специален подарък от общината за хората - широкоформатен телевизор. В знак на благодарност директорът на дома Нели Вълева и възрастните хора изнесоха кратка програма с песни и стихотворения, съобщава "Live.Varna.bg"..

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.