Община Долни чифлик подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект "Бъдеще за децата в община Долни чифлик“. Той се финансира от Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата му стойност е 390 708, 84 лв., съобщи Областния информационен център във Варна, цитиран от Varna24.bg.

Основната цел на проекта е повишаване на благосъстоянието на децата в нужда в Община Долни чифлик, предотвратяване и противодействие на социалното им изключване, осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, както и на бъдещи родители.

Целева група по проекта са 310 деца в нужда от 0 до 18 години и техните семейства, както и 14 служители на доставчици на социални или интегрирани здравно-социални услуги - ръководител, хигиенист, шофьор, социални работници, медиатори, юрист, гинеколог, акушерка, педиатър, медицинска сестра, психолог и специален педагог.

Сред дейностите, планирани по проекта, са подкрепа и консултации на семейства, здравна превенция, активно приобщаване на потребителите към социалния живот на общността, услуги за ранно детско развитие за подрастващи от 0 до 7 години, интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършване на средно образование, въвеждащи и надграждащи обучения, включително и супервизия на служителите, предоставящи услугите.

Проектът е стартирал на 1.01.2024 г. и ще продължи до 01.12.2025 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.