Снимка7 standartnews.bg

Придобиването на специализиран кораб за търсене и спасяване, както и за реакция при комбинирани инциденти в морските пространства на България е включено в програмата на ЕС „Транспортна свързаност“. По нея България получава над милиард и шестотин милиона евро. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Ще бъде изграден брегови център за общ контрол над корабоплаването по спазване на международните правила за предпазване от сблъскване на море, за задължителните докладвания към корабите, както и за предотвратяване на локално замърсяване.

„Възможно е новият спасителен кораб да бъде построен във Варна“, това съобщи вицеадмирал Румен Николов, който е началник на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към „Морска администрация“. За Радио Варна той поясни „В страната ни има достатъчно корабостроителни предприятия. След като имаме възможността да построим военни кораби, значи това може да се постигне и с един специализиран спасителен кораб. Ако той бъде построен в България, ще бъдат решени и много съпътстващи проблеми, като обучението, поддръжката и удължаване на жизнения цикъл на кораба“.

Вицеадмиралът подчерта, че фирмата, която ще достави кораба, ще бъде избрана след максимално прозрачна обществена поръчка. „Преди парите от ЕС да бъдат отпуснати на страната ни, трябва да представим готови проекти, както за новия кораб, така и за бреговия център. Вече се работи по тези проекти“, допълни той.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.