За поредна година Община Девня подкрепи националната кампания "Да изчистим България заедно" с организирано почистване на отпадъци във всички квартали на града и в селата Кипра и Падина. Кметът на общината Свилен Шитов благодари чрез социалните мрежи на всички граждани, служители на общинската администрация, на Дневния център за хора с увреждания, на учителите и непедагогическия състав в детските градини и в СУ "Васил Левски", които отделиха време в почивния си ден и се включиха активно в инициативата.

 Всички заедно почистиха редица улици и междублокови пространства в кварталите "Девня", "Повеляново", "Химик" и "Река Девня". Служителите от общинския отдел по екология се заеха с разчистването на огромно по обем нерегламентирано замърсяване със строителни материали и други отпадъци в района на картинг пистата.

Пазенето на природата и на чистата градска среда не трябва да е кампанийно, а ежедневен ангажимент и отговорност на всички. „За да живеем в по-приветливи градове е нужно да променим изцяло навиците и нагласите си, бе категоричен кметът Свилен Шитов, - Надявам се и в Девня това да започне да се случва в следващите месеци и години!"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.