Снимка: Shutterstock

НАСА публикува аудио-запис на черната дупка в центъра на галактическия куп Персей, чиито звуци НАСА изучава от 2003 г.

„Схващането, че в пространството няма звук, е вярно само на места, където пространството е вакуум и не осигурява среда за преминаване на звуковите вълни. Галактическият куп, от друга страна, има газ, който обгръща стотиците или дори хиляди галактики в него. Това позволява регистрирането на звуци", разкрива НАСА, цитирана от „dir.bg".

Звуците са мащабирани с 57 и 58 октави над тяхната истинска височина, а екипът прекара повече от 416 часа общо време в наблюдение, за да направи записът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.