Веднъж седмично, всеки четвъртък, между 15:00 и 17:00 часа посетителите ще могат да се запознаят със специално селектирана литература.

Така след посещението си в музея провокираните от историята ще имат възможността да допълнят новите си знания и впечатления, съобщиха от музея.

Първите теми, които ще бъдат разгледани и дискутирани са „Историята на корабоплаването” и „Морските навигационни средства“. Подходът към разглежданите сфери ще позволи и на най-малките читатели да вникнат в основната материя и да се запознаят с базисните понятия.

И тъй като морската история е необятна като самото море, то всяка седмица ще бъдат предлагани нови теми и различни посоки към опознаването ѝ. В началото на съответната седмица ще се съобщава върху какво предстои да се насочи фокусът на вниманието, като посетителите ще могат да предлагат темите, към които имат най-голям интерес.

На готовите да се включат в това приключение и да разширят познанията си чрез книжовното богатство на библиотеката на Военноморския музей ще е необходима дневна читателска карта на цена от 2 лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.