От община Белослав съобщават, че утре, 20.05.2021 г., ще посрещнат отново Градския духов оркестър „Михаил Биков“ от Шумен с диригент Христо Атанасов. Той ще изнесе концерт в киносалона на НЧ "Съзнание - 1926" от 18.30 часа. В програмата са включени любими мелодии от забавна и популярна филмова музика.

Културната проява ще протече при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. Общинската администрация в града, организатор на проявата, отправи апел към желаещите да посетят концерта да носят лични предпазни средства и да спазват физическа дистанция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.