По повод днешния празник, в община Девня кметът Свилен Шитов и зам.-кметът Донка Йорданова поднесоха цветя от името на общинската администрация пред паметниците от алеята на будителите в Парк "Разсадника".

По този повод Свилен Шитов съобщи в социалните мрежи: „Дълбок поклон пред всички велики българи, проправили пътя на прогреса и духовността! Честит празник на всички съвременни будители, посветили живота си на книжовността, знанието и родната култура!"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.