Състезатели по бойни спорове от общо 15 държави ще се включат в първото Европейско първенство на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU).

To ще се проведе в черноморския курорт Камчия на 8 и 9 юли, a най-добрите, които стигнат до финала, ще се класират за професионалната бойна галавечер SENSHI 9, където на 10 юли ще се борят за първите по рода си Европейски пояси на Професионалната лига на KWU по правилата KWU SENSHI.

Тридневният турнир ще бъде отворен за публика и ще бъде със свободен вход. Финалите му ще се играят на 10 юли на професионалната бойна галавечер SENSHI.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.