Водоподаването в част от варненския квартал "Аспарухово" ще бъде спряно заради авария, съобщиха от ВиК-дружеството.

Потърпевши са абонатите между улиците "Инж. Каракулаков", "Искър", "Злетово" и бул."Св.св. Кирил и Методий".

Аварията ще бъде отстранена и водата пусната около 15 часа, увериха от дружеството.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.