Днес се проведе годишното отчетно събрание на Районна прокуратура – Варна. В него, онлайн, взеха участие административният ръководител на Апелативна прокуратура – Варна Владимир Чавдаров, неговите заместници - Иван Тодоров и Илия Николов, административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна Красимир Конов, завеждащият ОСлО при ОП – Варна Петър Ганчев и директора на ОД на МВР – Варна Даниел Пашов. Ръководителят на Районна прокуратура – Варна Невена Илиева представи основните посоки в работата на структурата и запозна присъстващите във виртуалната среща с постиженията за изминалата година.

2020 година започна с преструктуриране, целящо оптимизиране структурата на районните прокуратури в страната, като в резултат на това към Районна прокуратура – Варна, считано от 1 януари, се разкриха Териториално отделение в гр. Девня и Териториално отделение в гр. Провадия.

В резултат на окрупняването след реформата, Районна прокуратура - Варна с ТО - Девня и ТО - Провадия се превърна в една от най-големите териториални прокуратури в страната. Нарасна обема на прокурорската дейност, на документооборота и деловодната дейност, увеличи се административното обслужване, извършвано от общата администрация, съответно нарасна администрирането на дейността.

Прокурорите от Варненската районна прокуратура са работили общо по 16 697 преписки, от които 15 853 досъдебни производства. В сравнение с 2019 година се отчита увеличение с 22 %. Това се дължи на по-големия брой новообразувани досъдебни производства, както и на обстоятелството, че в настоящата статистика са обхванати делата на двете териториални отделения - Девня и Провадия, които преди това са били самостоятелни прокуратури.

Броят на бързите производства също се е увеличил през 2020 г. - с 28,3% спрямо 2019 г. По разпореждане на прокурор са образувани 13 бързи производства. Общо в съд са внесени 371.

През 2020 г. прокурорите в РП – Варна са наблюдавали общо 12 620 досъдебни производства, разследвани по общия ред, от които са приключили 7 072 дела (без прекратените по давност), а неприключени остават 4 368 дела. Обобщените данни по приключените и неприключени досъдебни производства сочат, че общо приключени разследвания през изминалата година са 7 804, като през предходната те са били 7 038. Общо решени от прокурор са 11 253 досъдебни производства (БПП и ДПОР).

В сравнение с предходната година, има увеличение на внесените в съда актове, както на прекратените дела и намаление на спрените дела.

Наблюдава се съществено увеличение на отправените до съда искания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и също така увеличение на броя на задържаните лица. Налице е увеличение и на лицата с мярка за неотклонение „Домашен арест“ - 18 лица за 2020 г., при 14 лица за 2019 г.

През отчетния период в Районен съд – Варна, Провадия и Девня, са образувани общо 1509 наказателни дела по внесени прокурорски актове, през 2019 г. те са били 1032. Най – голям е броят на внесените в съда актове срещу лица, извършили общоопасни престъпления – 815, следват лицата извършили престъпления против собствеността – 363 и лицата, извършили документни престъпления – 106.

В заключение административният ръководител на Районна прокуратура – Варна обърна внимание на високият дял на решени преписки спрямо наблюдаваните, което сочи добра организация на прокурорската работа, и на факта, че разследванията приключват в законоустановените срокове (98,6% от приключените дела на производство).
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.