Френският град Страсбург търси от градовете-партньори, с които работи, доброволец за стаж в Департамента по европейски и международни въпроси. Престоят ще бъде в периода от септември 2021 до края на юни 2022 година. Работата предвижда разработването на инициативи, свързани с политиките за младите хора и европейското гражданство, комуникация с местни неправителствени организации, европейски институции и градове-партньори.

Община Страсбург ще осигури настаняване в студентско общежитие (с обща баня и тоалетна), както и покриване на част от разходите за хранене и настаняване – 300 евро на месец. Доброволецът ще получава и по 115 евро джобни пари от европейската програма „Еразъм +“.

Критериите за кандидатстване по стажантската програма включват: кандидатите да бъдат жители на Община Варна; да са на възраст между 18 и 30 години; да владеят добре английски език. Френският език не е задължителен, но ще се смята за предимство.

Желаещите трябва да изпратят автобиография в европейски формат и мотивационно писмо на български и английски език до 15 април 2021 г., на адрес sstilyanov@varna.bg.

Комисия ще избере най-добре подготвените мотивационни писма, които ще бъдат изпратени в Община Страсбург за окончателно решение, съобщава "Infoteka.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.