"Днес започнахме възстановяването на пътните настилки на няколко улици в Суворово", съобщи кметът на общината Данаил Йорданов.

Работата стартира по ”Хан Тервел”, „Стара планина”, „Родопи” и „Ивайло”. Осигурените за ремонтите средствата са 317 423 лева с ДДС.

Парите са отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към правителството. Ремонтите трябва да приключат максимум за три месеца.

Междувременно започна изпълнението и на проект за рехабилитация и реконструкция на улици в село Чернево. Ще бъдат обхванати „Васил Левски”, „Орфей” и „Лоза”. Средствата - 653 544 лева с ДДС, са осигурени от държавния бюджет с Постановление на Министерския съвет.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.