Няколко обаждания в редакцията на Parallel43.bg през последните дни провокираха нашето внимание към един важен казус на предстоящите избори за народни представители, които ще се проведат на 4 април 2021 г. – това е възможността да се подаде електронно заявление за гласуване по настоящ адрес.

Потърсихме информация от Централната избирателна комисия (ЦИК), която разяснява този процес, но уточнява, че основно с него се разпореждат съответните общини. И така ЦИК казва:

„Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес в съответната общинска администрация (по постоянния им адрес). Това може да стане и онлайн - на електронния адрес на общината. Крайният срок е 20 март.

След тази дата избирателнте списъци трябва да бъдат актуализирани, така че проверявайте отново през данните си“.

От ЦИК напомнят, че "след като бъдете вписан в избирателния списък по настоящия ви адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния ви адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там".

Наша проверка установи, че в момента подаване по електронен път на искане за гласуване по настоящ адрес в сайта на община Варна не е възможно. Практически процедурата спира до изваждане на формуляр в PDF-файл, който обаче не може да бъде подаден електронно.

По какъв начин община Варна дава възможност на тези граждани да гласуват тук по настоящ адрес? Кога ще стане възможно тези искания да се подадат електронно в сайта на община Варна - кои са стъпките, които трябва да направят заявителите?

Потърсихме за отговор на тези важни въпроси Нора Момчева, главен секретар на общината:

"Съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 20.03.2021 г.", съобщи Нора Момчева.

"Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес предава информация за подадените искания до ГД ГРАО за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес. В градовете с районно делене компетентен орган по чл. 23, ал. 1 е кметът на района.

Във връзка са провеждането на предстоящите избори Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) разработи 7 нови услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕМЗЗПЕАУ), в т.ч. „Вписване в избирателния списък по настоящ адрес“. Подробните стъпки за заявяване на всяка услуга са описани в Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПЕАУ), поддържан от ДАЕУ.

Съгласно Процедурата за централизирано предоставяне на електронни административни услуги от повече от един доставчик информация за предоставяните услуги е публикувана на интернет страниците, като са посочени линкове към съответната услуга в Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ.

Към 09.03.2021 г. за територията на община Варна по електронен път са подадени общо 22 заявления.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.