"Няма внесено предложение в Общинския съвет за събаряне на сградата на ОУ "Иван Рилски“, съобщиха от Община Варна. Никога не е правено предложение - за закриване, преместване или вливане на училището. Всички знаем, че в момента върви предизборна кампания, но е недопустимо да се спекулира с тези теми, още повече, че Община Варна е доказала специалното си отношение към образованието".

Това заяви Елена Кенарова, началник отдел "Образование“ в община Варна. Тя уточни, че е направено проучване на заетите образователни площи в отделните училища, с цел поетапно преминаване на едносменен режим на обучение в общинските училища, тъй като трябва да бъдат изпълнени изискванията на закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 10 от 2016 г.

Данните сочат, че през учебната 2020/2021 г. в ОУ "Иван Рилски“ има 240 ученици, 10 паралелки, 2 подготвителни групи за деца на 5 и на 6 години. Сградата е строена през 1921 година и не е архитектурен паметник. Тоалетната е стара, няма достъпна среда.

Сградата не отговаря на изискванията на наредбите за физическа сигурност на строежите, както и за физическа среда, а броят на учениците в някои паралелки е критично малък: 1А клас – 14 ученици; 1Б клас – 15 ученици; 4А клас - една паралелка с 15 ученици. 18 от записаните деца не посещават присъствено занятията, а се обучават в Центъра за специална образователна подкрепа. Общият брой на учениците през последните години намалява.

Освен това ОУ "Св. Иван Рилски“ не отговаря на критериите за защитено училище (основно училище става защитено, в случай че бъде закрито или преобразувано и поне десет деца пътуват на 20 и повече километра до най-близкото училище). В съседство се намират още две училища - СУ "Елин Пелин“ и ОУ "Отец Паисий“, на отстояние от ОУ "Иван Рилски“ съответно на 1800 м и на 800 м. Сградата на СУ "Елин Пелин“ е строена през 1961 г., брой ученици – 321; бр. паралелки – 15; 2 подготвителни групи за деца на 5 и 6 години. В училището има спортна зала, спортни площадки, достъпна среда.

Сградата на ОУ “Отец Паисий“ съответно е построена през 1953 г., учениците са 164, има нов физкултурен салон. С други думи – в района на ОУ “Иван Рилски“ в близост са разположени още две училища, които имат две трети свободен сграден фонд.

Не така стои въпросът в други райони на Варна, където има по 2000 деца в една и съща сграда, например Математическа гимназия и ОУ "Захари Стоянов“, Пета Гимназия и ОУ "Георги Раковски“ в район "Приморски". Затова предстои да се търсят решения, които ще бъдат подробно обсъдени с всички заинтересовани страни. В момента текат проверки в общинските училища, свързани с правомощията на местната власт по закон.

Общината отговаря за обхвата на подлежащите на задължително образование деца и ученици, нещо повече всяко дете/ученик носи след себе си стандарт и в задълженията на местната власт е да контролира присъствието на записаните в училище и разходването на стандарта. В тази връзка са направени проверки в ОУ “Св. Иван Рилски“, ОУ “Константин Арабаджиев“, СУ "Елин Пелин“, V ГПЧЕ "Йоан Екзарх“. Броят на децата и учениците в паралелка в дните на проверка в ОУ “Св. Иван Рилски“ е 7-10 за някои от класовете. Проверките продължават и в други общински училища.

Елена Кенарова припомни, че през последните години община Варна е изградила много нови детски градини, а на мястото на стари бараки и пристройки вече има нови модерни сгради, като ДГ "Мир“, ДГ "Иглика“, ДГ "Карамфилче“, НУ "В. Левски“. "Успяхме да опазим сградата на бившето оздравително училище, което ще бъде превърнато в модерна образователна база", допълни тя. и опроверга друга фалшива новина, която се разпространява.

"Не е вярно твърдението, че на мястото на Професионалната гимназия по електротехника (електротехникума) ще бъде построена новата сграда на Математическата гимназия. Кампусът ще бъде изграден отделно, а електротехникумът се запазва с всички негови функции", коментира Кенарова, цитирана от БНР.

Преди да бъде изготвено предложение до Общински съвет – Варна ще бъде направено обществено обсъждане на цялостната общинска образователна инфраструктура и нейната оптимизация. Обръщаме се с апел към политическите сили да не използват образователната система като място за предизборни битки, а след изборите, заедно да обсъдим и решим кое е най-добро за децата и учениците на Варна, заяви още тя.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.