След близо година бездействие и затваряне на пасаелката, която свърза Морска гара във Варна с вълнолома вече започнаха ремонтните работи на съоръжението. От поставената информационна табела ставя ясно, че Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е възложило на „Хидрострой“ АД изпълнението на поръчката.

Продължителността на ремонтните дейности е 60 дни. Това означава, че към края на април т. г. обектът трябва да бъде готов и варненци, както и гостите на града ще могат свободно да преминават по обновения надлез с изглед към морето.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.