Актове на стойност 4000 лева ще налагат от Областната дирекция за безопасност на храните във Варна на управителите на обекти, ако служителите не спазват правилата за безопасност заради пандемията.

Това съобщи д-р Златина Димова-директор на дирекцията. Най-честите констатирани нарушения са за липса или неправилно поставени маски, посочи Димова пред Радио Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.