От днес, 10 февруари, мобилни екипи от ДКЦ "Св. Клементина" започват ваксинирането на учители и социални работници и в малките общини от Варненска област. Tова съобщи д-р Иван Иванов - управител на здравното заведение, който също е включен в екипите.

„Всичките общини ще ваксинираме ние. Започваме от Провадия, там ще ваксинираме училищата и социални домове“. В момента в здравното заведение се ваксинират учителите от варненските учебни заведения, съобщи радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.