Над 50 кубика дървен материал за огрев, четири каруци и два автомобила са задържани през седмицата на територията на Североизточното държавно предприятие горските по време на направените от тях 1164 проверки. В отделните стопанства на нарушителите са съставени 30 акта и 12 констативни протокола по закона за горите.

Ще припомним, че 44, 30 кубически метра дърва за огрев, незаконно добити на територията на ДЛС-Тервел, задържаха горските през изминалата седмица. На бракониерите са съставени два констативни протокола и десет акта по Закона за горите. 113 са проверките в стопанството за периода 18.01.2020 - 25.01.2020 г.

Три каруци, един автомобил и 2,40 кубика дърва за огрев конфискуваха варненските горски при една от 27 проверки в държавните горски територии. На нарушителите са разписани два акта. Каруца и един кубик дърва задържаха и служители на ДЛС-Шерба, като незаконните дървосекачи получиха два акта и един констативен протокол по Закона за горите. Проверките в ловното стопанство са 109.

Автомобил натоварен с 1,20 пространствени кубически метра дърва за огрев, добити без разрешително на територията на ДГС-Нови пазар, са конфискувани по време на една от 100 проверки в стопанството. На нарушителите са съставени два акта и един констативен протокол.

Половин кубик дърва са задържани по време на рутинна проверка в държавните горски територии на ДГС-Преслав, като на бракониерите са разписани два акта и един констативен протокол. За изминалата седмица в стопанството са направени 115 проверки на ловци и обекти за добив на дървесина.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.