Община Дългопол информира гражданите, че до 31 декември 2022 година трябва да се съставят Технически паспорти на съществуващи строежи (сгради) – държавна, общинска или частна собственост.

Съгласно Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите "Съществуващ строеж" е:

а) строеж, който е въведен в експлоатация преди 2007 г.;

б) строеж, който се използва, независимо от това, дали са изпълнени изискванията за въвеждането му в експлоатация към датата на завършването му;

в) незавършен строеж, за който разрешението за строеж е изгубило действието си по смисъла на Закона за устройство на територията.

Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти.

Обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите, редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на техническите паспорти са подробно описани в Наредба №5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите.

За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики и оценка на строежа с Доклад за резултатите от обследването.

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение за строителен надзор или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Обследването започва с подписване на договор за възлагане и завършва с приемане на доклада от възложителя и съставяне на техническия паспорт. Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа.

На сайта на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/, раздел ДНСК/Дирекция за национален строителен контрол/ или http://www.dnsk.mrrb.government.bg/ или на сайта на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране http://www.kiip.bg/е публикуван Актуален регистър на лицата /фирмите/, извършващи консултантски дейности по изготвяне на техническите паспорти.

Техническият паспорт на строежа се регистрира в общината по местонахождение на строежа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.