Днес, от 18.00 ч. Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ ви кани на премиерата на книгата на инж. д-р Илия Щирков „Подводни мемоари“, която разказва за премеждията и триумфите на единствената родна изследователска мини-подводница.

Посветил живота си на морето, Илия Щирков ни повежда за ръка из тайните на Световния океан и черноморския понт, разказва ни за първите леководолазни спускания в Черно море, експериментите за живот под вода „Шелф-1“, „Черномор 73“ и „Черномор 74“, и за премеждията и триумфите на единствената родна изследователска миниподводница. С нея авторът тръгва и по следите на загадъчната гибел на петте съветски подводници, потънали през Втората световна война пред нашето крайбрежие.

Илия Щирков е един от първите деятели на подводната дейност в България. Като служител в Института по океанология участва в разработването на водолазна технология за достигане на дълбочина до 200 метра.

Инициатор е на снабдяването на морската ни наука с изследователска миниподводница, на която е командир в продължение на 32 години.

Събитието се резлизира от Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ съвместно с „Издателство А“.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.