Резултати от кампанията за почистване на Черно море „Най-ценният улов“ представят във Варна днес. Идеята е съвместна на екипажите на корабите на сдру­жение “Черноморски изгрев” и компанията „Черноморски улов“.

Над 7 тона свободно плуващи в Черно море рибарски мрежи и други боклуци като пластмаса и метали са събрани и изведени на брега до момента. Общата дължина на събраните мрежи се изчислява на близо 50 км, което е разстоянието от нос Емине до Варна – част от покритата територия по време на инициативата. Кампанията “Най-ценния улов” започна в деня на Черно море – на 31 октомври миналата година.

В продължение на повече от 6 месеца 25 рибарски кораба от риболовно сдружение Черноморски изгрев събираха отпадъците в Черно море с цел да бъдат изведени на брега и подготвени за повторна употреба. “Най-ценният улов” е по инициатива на компанията за устойчиви рибни продукти “Черноморски улов”.

Проектът има за цел ограничаване на щетите от призрачния риболов в Черно море, както и да хвърли светлина върху проблема. Призрачният риболов е една от големите заплахи за моретата и океаните в глобален мащаб, съобщава Радио Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.