Днес изтича крайният срок за премахване на плакати, листовки и други видове агитационни материали, рекламиращи партии и коалиции, участвали в изборите на 11 юли.

По закон, задължението е в 7-дневен срок след приключване на изборния ден, участниците в изборите да премахнат сами агитационните си материали.

В противен случай предвидените в Изборния кодекс санкции са от 1000 до 5000 лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.